Home
 
 
Producten
Electronica
Quads
Outdoor
Extra
Levering voorwaarden

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

Levering voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van ShoppingShop (verder te noemen SHSH).
Toepasselijkheid        
Art. 1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SHSH.
Ze zijn om niet verkrijgbaar ten kantore van SHSH. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen
Art. 2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod SHSH heeft bereikt en SHSH het aanbod niet onverwijld herroept.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst evenwel pas tot stand indien SHSH aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

Prijzen
Art. 3.1 Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting en verzend-, transport-, plaatsing-, en installatiekosten.

Art. 3.2 De vermelde prijzen zullen na het tot stand komen van de overeenkomst niet gewijzigd worden, tenzij de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering langer is dan drie maanden en er gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen.

Levering
Art. 4.1 Aflevering geschiedt binnen de overeengekomen leveringstermijn.

Art. 4.2 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, heeft SHSH het recht op een nalevertermijn van dertig dagen.
Voor vertraging in de aflevering is SHSH slechts aansprakelijk als zij voor de koper onredelijk bezwarend is en de vertraging is ontstaan door omstandigheden die SHSH zijn toe te rekenen.

Overmacht
Art. 5.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is SHSH bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.

Art. 5.2 Onder overmacht is tevens begrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet, niet tijdig of in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.

Aansprakelijkheid en reclame
Art. 6.1 Reclames dienen binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt, dan wel de diensten zijn geleverd, schriftelijk aan SHSH te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.

Art. 6.2 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering/heruitvoering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen of niet geleverde diensten crediteren.

Art. 6.3 Onverminderd het elders verklaarde is SHSH slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wanneer van de zijde van SHSH sprake is van opzet of grove schuld.

Betaling
Art. 7.1 Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van anderhalf procent voor elke kalendermaand of gedeelte daarvan.

Art. 7.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op de voldoening van de factuur, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15 procent van de achterstallige hoofdsom, met een minimum van 70 euro.

Eigendomsvoorbehoud
Art. 8.1 SHSH behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan, dan wel enige andere vordering ten laste van de koper ten behoeve van SHSH nog openstaat.

Art. 8.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze met betrekking tot deze zaken geen rechten overdragen aan derden.

Art. 8.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

Art. 8.4 Indien de koper in gebreke blijft met betaling van de volledige koopprijs en de prijs van de voor de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, is de koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op het eerste verzoek van SHSH terug te geven.
De koper ontvangt dan het eventueel reeds voldane gedeelte van de koopsom terug en is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding, voor door SHSH geleden schade en gederfde winst, alsmede tot vergoeding van alle door SHSH gemaakte onkosten, zowel in als buiten rechte.

Art. 8.5 Teruggave als in lid 4 bedoeld kan ook tijdelijk plaatsvinden, totdat de koper voldoende garantie voor de betaling van het verschuldigde bedrag heeft gesteld.

Garantie
Art. 9.1 SHSH verstrekt garantie op de apparatuur gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.

Art. 9.2 De werkzaamheden onder garantie worden alleen binnen Nederland en België verricht op een door SHSH aan te geven adres, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Art. 9.3 De garantie op de apparatuur omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering ven/of vervanging van verbruiksartikelen, waaronder ook diskettes, inktlinten e.d. worden verstaan. De onderdelen die worden vervangen ingevolge garantie, worden automatisch eigendom van SHSH.

Art. 9.4 De garantie vervalt indien:
a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de apparatuur zijn verricht door anderen dan SHSH zonder haar toestemming;

b. de apparatuur/software naar oordeel van SHSH is verwaarloosd, dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;

c. typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

d. wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn gebracht; e. door verkeerd inleggen van batterijen en/of lekkage van vervangbare batterijen dan wel verkeerd inbrengen van diskettes defecten zijn ontstaan;

f. defecten zijn ontstaan door aansluiting van andere apparatuur; g. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van geschikte apparatuur;

h. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover deze condities zijn gegeven;

i. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;

j. de meegeleverde documentatie en verpakking niet meer voorhanden is.

Art. 9.5 Op bepaalde, door SHSH aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld.

Art. 9.6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht.

Art. 9.7 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur.

Art. 9.8 SHSH is geenszins aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van niet of niet goed functioneren van apparatuur en software (gevolgschade), tenzij de apparatuur en software door SHSH zelf is geproduceerd of in de E.U. is geïmporteerd.

Art. 9.9 De garantieverplichting van SHSH geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

Annulering
Art. 10.1 De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst kostenloos te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden.
Indien in de koopovereenkomst wordt bepaald dat de levering zal plaatsvinden na vooruitbetaling van de koopsom, de koopovereenkomst wordt niet in genoemde termijn geannuleerd en de betaling vindt niet plaats, is de koper gehouden om binnen tien dagen na deze termijn de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de niet nagekomen overeenkomst lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 30 % van de koopprijs. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

Ontbinding
Art. 11.1 De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest, tenzij de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Art. 11.2 Door de ontbinding worden over en weer openstaande vorderingen direct opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door SHSH direct met de koopovereenkomst verband houdende geleden schade, als winstderving en transportkosten.

Geschillen
Art. 12 Op al onze overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.


Levering voorwaarden